Algemene voorwaarden Stichting ABC99

Definities en toepasselijkheid

1       In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:

  • Opdrachtnemer: Stichting ABC99
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Stichting ABC99 opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van opdrachtnemer.
  1. Offertes en aanbiedingen

1       Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

2       Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3       Alle offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.

4       Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5       Tenzij anders overeengekomen worden offertes eenmalig vrijblijvend toegelicht en aangepast. Overige vervolggesprekken worden beschouwd als adviesgesprekken en per uur gefactureerd.

Totstandkoming van de overeenkomst

1       De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de daartoe bestemde documenten door beide partijen.

2       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor de duur van de opdracht.

3       Een individuele deelnemer heeft na ontvangst van de inschrijving van een open-inschrijving 14 dagen bedenktijd om de inschrijving vrijblijvend te annuleren.

Tarieven en beloning

1       Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.

2       Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

3       Indien kosten die mede bepalend zijn voor de in lid 1 van dit artikel genoemde tarieven na het sluiten van de overeenkomst stijgen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor deze door te berekenen. Doorberekening vindt pas plaats na overleg met opdrachtgever, met een gespecificeerde opgave van kosten.

4       Beloning van opdrachtnemer door opdrachtgever is niet afhankelijk van de uitkomst van de betreffende opdracht.

5       Alle werkzaamheden die niet in de offerte of overeenkomst zijn vermeld, maar wel in opdracht van opdrachtgever zijn uitgevoerd, worden als meerwerk op basis van de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Uitvoering van de overeenkomst

1       Opdrachtnemer heeft tegenover opdrachtgever een inspanningsverplichting om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

2       Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht vereist is, heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden. Dit gebeurt altijd in onderling overleg en na kennismaking met de derde partij. 

3       Tenzij in de opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders is overeengekomen, is de rapportage een advies aan opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de opvolging daarvan.

Intellectueel eigendom en gebruiksrecht 

1       Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij opdrachtnemer.

2       Alle door opdrachtnemer geproduceerde en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Annulering door opdrachtgever

1       Tot 4 weken voor aanvang kosteloos (m.u.v. reeds gemaakte kosten).

2       Tot 2 weken voor aanvang 50% uit annulering voortkomende kosten.

3       Binnen 2 weken voor aanvang: 100% uit de annulering voortkomende kosten. 

4       Bij open-inschrijving leertrajecten geldt dat de inschrijver gerechtigd is tot 14 dagen na ontvangst van de inschrijving kostenloos te annuleren

Overmacht

1       Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de in artikel 3 genoemde overeenkomst niet, onvoldoende of onvolledig kan nakomen ten gevolge van oorzaken van buiten zijn schuld of risicosfeer of om andere redenen van overmacht, worden genoemde verplichtingen opgeschort.

2       De in lid 1 van dit artikel genoemde opschorting vindt plaats tot op het moment dat opdrachtnemer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen.

3       Bij een vertraging van meer dan drie maanden hebben zowel opdrachtnemer, als opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

4       Bij ontbinding van de overeenkomst omwille van de in dit artikel genoemde redenen, worden alle reeds gemaakte kosten van opdrachtnemer door opdrachtgever vergoed.

Betalingstermijnen en facturering

1       Het aantal termijnen waarin opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag zal betalen, alsmede de bijbehorende termijnbedragen en vervaldata, worden vermeld in de in artikel 3 genoemde overeenkomst.

2       Indien enige vorm van termijnbetaling niet schriftelijk is vastgelegd, zal opdrachtgever het volledige bedrag in één termijn voldoen volgens de in artikel 10, niet na genoemde betalingsvoorwaarden.

3       Alle betalingstermijnen worden apart gefactureerd. Bij het ontbreken van een termijnbetaling, zoals in lid 2 van dit artikel genoemd, zal het verschuldigde bedrag in één keer worden gefactureerd.

Betalingsvoorwaarden

1       Het volgens de factuur verschuldigde bedrag dient door opdrachtgever te worden voldaan binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, zonder korting of compensatie, tenzij anders is overeengekomen.

2       Indien opdrachtgever de betalingsverplichting, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, niet nakomt, is hij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in gebreke.

3       Wanneer de betaling niet, niet tijdig of niet volledig, plaatsvindt, is over het na de betalingstermijn openstaande bedrag, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, te berekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. 

4       Bij achterwege blijven van geheel of gedeeltelijke betaling staat het opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle gerechtelijke en/of buitenrechtelijke kosten ten laste van opdrachtgever

Aansprakelijkheid

1       Opdrachtnemer verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste vermogen en kunnen uit te voeren.

2       Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of door onrechtmatige daad.

 3      Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld, dat opdrachtnemer toch aansprakelijkheid dient te dragen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade terzake van het schadegeval, met een maximum van 30% van het tarief dat op de betreffende opdracht door Opdrachtnemer gefactureerd kon worden.

Klachtenregeling

Hoewel wij als opdrachtnemer ons uiterste best doet om trajecten zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het gebeuren, dat u als opdrachtgever/deelnemer ergens niet tevreden over bent. 

1          Opdrachtgever kan een klacht binnen 4 weken schriftelijk melden bij opdrachtnemer. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

2          Opdrachtnemer reageert binnen 4 weken naar klager. 

3          Opdrachtnemer handelt klacht binnen 12 weken af of geeft een indicatie, binnen welke termijn dit kan gebeuren. 

4          Uitspraak van de derde partij, dhr. Bert Huisman van Anyways mediation & coaching in Zwolle, achten wij bindend. Consequenties voor ABC99, voortkomen uit de mediation handelen wij snel af. In situaties waarin deze regelingen niet voorzien verwijzen wij naar artikel 13 uit de algemene voorwaarden. 

5          Opdrachtnemer archiveert klacht gedurende 2 jaar. 

Toepasselijk recht

1       Op iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2       Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in eerste instantie opgelost worden met behulp van Mediation, conform het Reglement Mediation.

3       Indien het onmogelijk is gebleken een geschil op te lossen met behulp van Mediation, zal het geschil voorgelegd worden aan de rechter in Maastricht, tenzij het geschil niet behoort tot de competentie van de kantonrechter.

Geheimhouding

Opdrachtnemer is zich bewust van zijn verplichting tegenover onbevoegden strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat opdrachtnemer bekend wordt en waarvan opdrachtnemer weet of kan vermoeden, dat een en ander van vertrouwelijke aard is.